مدارک مورد نیاز

مدارک مورد نیاز برای ویزا

۱- گذرنامه ( حداقل باید ۶ ماه از اعتبار آن گذشته باشد.)

۲- کپی از موارد زیر:

  • تمام صفحات شناسنامه
  • تمام صفحات سند مالیکت به نام فرد متقاضی
  • کپی و پرینت از گردش های مالی ۳ ماه اخیر حساب های جاری فرد
  • کپی از گذرنامه فعلی و ویزاهای قبلی

۳- اصل فرم ویزا به همراه امضای درخواست کننده

۴- تکمیل فرم مشخصات فردی و امضا شده به همراه یک عدد کپی

۵- ۲قطعه عکس ۶×۴ رنگی (زمینه کاملا سفید باشد)

۶- کارمندان: گواهی اشتغال به کار و آخرین فیش حقوقی

۷- کسبه: جواز کسب/کارت بازرگانی

۸- دانشجویان و اعضای هیات علمی ها: گواهی اشتغال به تحصیل در صورت دانشجو بودن و برای و برای اعضای هیات عملی حکم استخدامی

۹- دیگر افرادی که شاغل نیستند:

  •  اگر از طریق ازدواج اقدام به دریافت ویزا می نمایید باید سندی دال بر اثبات خویشاندی شما با فرد مذکور ارائه شود.
  •  به منظور سفر فرزندان باید رابطه خویشاندی با ارائه شناسنامه پدر ثابت شود.
  •  در صورتی که فرزند می خواهد تنها سفر کند باید رضایت نامه محضری از پدر و مادر ارائه دهد.
  •  در صورتی که فرزند می خواهد تنها با یکی از والدین سفر می کند باید رضایت نامه محضری از پدر یا مادر ارائه دهد.

تمامی مدارک باید به انگلیسی ترجمه شده باشند.