محمد باقر عرب
مدیر عامل

علی محمد عرب
رییس هیئت مدیره

سمیرا بکاء
عضو هیئت مدیره و مدیر مالی

محمد رضا پریوش
راهنما و سرپرست بخش روس زبان

میثم نجابتیان
کارشناس ویزا و امور مهاجرت

لیلا هدامه
مدیر فنی

صدیقه شوری
کارشناس گردشگری سلامت

فاطمه ذاکر عباسعلی
کارشناس تور و حسابدار

آرزو گلستان
کارشناس تور ورودی