فرم درخواست ساین فروش

  • اطلاعات آژانس

  • مشخصات مدیرعامل

  • مشخصات کاربر

  • تعهد

    این سایت تنها به آژانس درخواست دهنده تعلق خواهد داشت و مسئولیت عواقب هر گونه سوء استفاده احتمالی کارکنان و یا ... از این سایت متوجه خود آژانس بوده و این دفتر هیچ گونه مسئولیتی در این رابطه نمی پذیرد. لطفا متن زیر را (در یک کاغذ دارای سربرگ آژانس) مهر و امضا کرده و تصویر آن را در فیلد تعهدنامه آپلود فرمائید :
  • اینجانب ......................... سمت ................... آژانس ................. ، صحت کلیه موارد مشروحه فوق را تأیید . متعهد به رعایت آن می باشم. مهر و امضاء

  • Max. file size: 200 MB.
    به فرم های فاقد مهر و امضاء ترتیب اثر داده نمی شود.