اسفند پارسال با خانواده رفتیم انتالیا دیدن کاکام… از اونجایی که توی انتالیا موتور و اسکوتر برقی زیاد بود  و با اپلیکیشن کار میکرد منم دوست داشتم که امتحان کنم تا اینکه موتورهای دو ترکه دیدیم که جدید وارد اپلیکیشن شده بود. از اونجایی که شب های انتالیا خیلی جذاب بود و تا دیروقت بیرون می موندیم یک شب تصمیم گرفتیم مسیر برگشت با موتور دو ترکه برگردیم. منم خیلی میترسیدم ولی به راننده اعتماد کردم و قفل موتور با اپ باز کردیم و سوار شدیم. تا موتور انداختیم توی خیابون اصلی سگ هایی که توی بلوار نشسته بودن بلند شدن و شروع به پارس کردن و منم جیغ میکشیدم و راننده میگفت چیزی نیست سگ های اینجا همینجوری هستن… تا اینکه یکی از سگ ها که پارس میکردهمینطور که پارس میکرد افتاد دنبالمون و بقیه ی مسیر تا برسیم، من و راننده یک نفس جیغ کشیدیم و وقتی پیاده شدیم از خنده دیگه نمی تونستیم وایسیم… این شد که فهمیدم سگ های انتالیا کلا دنبال همه ی موتورها و اسکوترها میدون و براشون یک جور بازی هست و البته خطری هم ندارن…