ویزا دبی به ۳ نوع صادر میشود :

۱. ویزا توریستی عادی

۲. ویزا دانشجویی فوری

۳. ویزا توریستی یک ماهه

پایتخت کشور امارات ابوظبی می باشد و شهرهای توریستی آن دبی و شارجه است.

۱. ویزای توریستی عادی:

ویزای توریستی دبی ۶۰ روز از تاریخ صدور اعتبار دارد و مسافر ۱۴ روز اجازه ی اقامت در این کشور را دارد.

۲. ویزای توریستی فوری :

اعتبارواقامت ویزای فوری ۱۴ روز می باشد.

۳. ویزای توریستی یک ماهه :

برای ویزای یک ماهه مسافر تا دو ماه اجازه خروج و یک ماه اجازه اقامت دارد لیکن پس از یک ماه اقامت مسافر با پرداخت

۹۵۰ درهم مجاز به تمدید ویزای خود به مدت یکماه دیگر از طریق کفیل ما خواهد بود.

مدت زمان آماده شدن ویزا

عادی = ۷ روز کاری

فوری = ۲ روز کاری

یک ماهه =۷ روز کاری

مدت زمان آماده شدن ویزا : سه ماهه یکبار ورود = یک هفته کاری نرخ ویزا

مدت زمان آماده شدن ویزا : سه ماهه چندبار ورود = یک هفته کاری نرخ ویزا

مدارک لازم:
اسکن رنگی پاسپورت مسافر
نکات مهم:
۱. با ویزای دبی ورود به سایر شهرهای شیخ نشین امارات امکان پذیر است.
۲. از آنجا که جهت اخذ ویزای توریستی دبی آژانس ناگزیر به ارسال مدارک به روی سلیت اداره مهاجرت دبی میباشد
لذا ارایه فیش تسویه حساب کامل ویزا دبی قبل از اقدام ویزا الزامی است.