فرم مخصوص رانندگان خودرو

مرحله ۱ از ۴

  • مشخصات فردی

  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
  • سایر اطلاعات

  • سوابق کاری

  • عنوان محلتلفنتاریخ شروعتاریخ خاتمهسمتحقوقعلت خاتمه 
  • تسلط بر زبان خارجی