شیراز – تهران : ۲۳۳ تومان

کیش – تهران : ۲۰۰ تومان

اصفهان – مشهد : ۱۳۳ تومان

مشهد – تبریز : ۱۵۰ تومان