شرکت ایرانگردی و جهانگردی یاس پرواز شیرازشرکت ایرانگردی و جهانگردی یاس پرواز شیراز
فراموشی رمز عبور ؟

تنگ بَله بَرم

 

سرویس رفت و برگشت-صبحانه و پذبرایی-راهنما
بازدید از طبیعت زیبای مسیر تا روستای بله برم

 پیاده روی کوتاه درانبوه جنگل بلوت(یک ساعت) 
شنا ؛ آبتنی در عبور از رودخانه ؛ آبشار و حوضچه های(برم) مسیر